ปัญหาเข้า Shared folder บน Windows Server 2012 R2 ไม่ได้

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วันนี้ผมมีประสบการณ์การใช้งานโฟลเดอร์ที่แบ่งปัน (Shared folder) บน Windows Server 2012 R2 มาฝาก เป็นปัญหาไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แบ่งปันบนเครือข่ายได้เพราะการเชื่อมต่อเต็มครับ

รายละเอียดปัญหา
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อผมต้องทำการคัดลอกไฟล์จากเครื่องลูกข่าย Windows 8.1 จำนวน 20 เครื่อง ขึ้นไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ VMBackup ซึ่งแบ่งปันอยู่บนเครือข่าย โดยเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เป็น Windows Server 2012 R2 การทำงานเป็นไปได้ตามปกติจนถึงเครื่องที่ 11 ปรากฏว่า ผมไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แบ่งปันได้ โดยได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดดังนี้

“Shared_folder” is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.

No more connection can be made to this remote computer at this time because there are already as many connections are the computer can accept.

รูปที่ 1

ผมได้ทดลองข้ามไปทำบนงเครื่องที่ 12 (13, 14, …) ก็ได้ผลเหมือนกัน จากนั้นลองย้อนกลับไปใช้เครื่องที่ 1 (2, 3, …) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

สาเหตุ
หลังจากทำการตรวจสอบว่าทำไมผมจึงไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แบ่งปันบน Windows Server 2012 R2 ได้ จึงพบว่าเกิดจากสาเหตุจำนวนการเชื่อมต่อเต็ม เนื่องจากกำหนดไว้เพียง 10 การเชื่อม ทำให้เครื่องลูกข่ายตัวที่ 11 จึงไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แบ่งปันได้

รูปที่ 2

วิธีการแก้ปัญหา
ปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพียงแค่ทำการเพิ่มจำนวนการเชื่อมต่อตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด File explorer จากนั้นให้คลิกขวาบนโฟลเดอร์ที่แบ่งปัน (ในที่นี่คือโฟลเดอร์ VMBackup) แล้วเลือก Properties

2. บนหน้า “Shared_folder” Properties ให้คลิกแท็บ Sharing จากนั้นคลิก Advanced sharing

รูปที่ 3

3. บนหน้า Advanced sharing ในหัวข้อ Limit the number of simultaneous users to: ให้ป้อนจำนวนการเชื่อมต่อที่ต้องการ (ตัวอย่าง: 20) เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 4

จากนั้นให้กลับไปทำงานบนเครื่องลูกข่าย (เช่น เครื่องที่ 11 เป็นต้น) แล้วให้ทดลองเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แบ่งปันอีกครั้ง หากไม่มีอะไรผิดพลาด คุณจะเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แบ่งปันได้อย่างที่ควรจะเป็น

สรุป
การแก้ปัญหาเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แบ่งปันไม่ได้เพราะจำนวนการเชื่อมต่อเต็ม (โดยได้รับข้อความตามด้านบน) ทำได้ได้โดยการเพิ่มจำนวนการเชื่อมต่อตามวิธีการด้านบน

แหล่งข้อมูล
TN Limit the Number of Users of a Shared Folder

Share.

Comments are closed.