Browsing: Windows

How-to Batch File

วิธีหน่วงเวลาการรันคำสั่งใน Batch File บน Windows

0

ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหน่วงเวลา (Delay) การรันคำสั่งหรือสคริปต์ในแบทช์ไฟล์ (Batch File) ในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่านครับ

1 2 3 4 5 6 35