How-to Windows 10 Anniversary Update

Windows 10 ไม่มีเมนู Hibernate

0

ปกติแล้วผู้ใช้ Windows 10 สามารถเลือกทำการ Shut Down, Sleep หรือ Hibernate เครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากเมนู…

1 26 27 28 29 30 95