วิธี Shrink และ Extend พื้นที่ Volume บน Windows 8.1

0

คิดว่าหลายคนคงยังจำความยุ่งยากในการจัดการฮาร์ดดิสก์บน Windows XP ได้ เนื่องจาก Disk Manager มีความสามารถจำกัด ดังนั้นถ้าต้องจัดการฮาร์ดดิสก์ขั้นสูง เช่น ลดขนาดโวลุ่ม (Shrink Volume) จะต้องใช้โปรแกรมเธิร์ดปาร์ตี้ แต่นับตั้งแต่ Windows Vista เป็นต้นมา ไมโครซอฟท์ปรับปรุง Disk Manager ให้สามารถทำการปรับขนาดโวลุ่มได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถลดขนาดโวลุ่มและขยายขนาดโวลุ่ม (Extend Volume) ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเธิร์ดปาร์ตี้ โดยวิธีการใช้งานนั้นง่ายๆ ดังรายละเอียดด้านล่างครับ

วิธีการ Shrink พื้นที่ Volume บน Windows 8.1
สำหรับวิธีการลดขนาดโวลุ่ม (หรือพาร์ติชัน) ฮาร์ดดิสก์บน Windows 8.1 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบน Start แล้วคลิก Disk Management

2. ในหน้าต่าง Disk Management คลิกขวาบนโวลุ่ม (หรือพาร์ติชัน) ที่ต้องการลดพื้นที่แล้วเลือก Shrink Volume ดังรูปที่ด้านล่าง

รูปที่ 1

3. บนหน้า Shrink E: (ชื่อไดรฟ์จะแตกต่างกันไปบนแต่ละระบบ) ให้ป้อนขนาดพื้นที่ที่ต้องการลด (หน่วยเป็น MB) ในช่อง Enter the amount of space to shrink in MB ดังรูปที่ 2 เสร็จแล้วคลิก Shrink เพื่อให้การลดขนาดพาร์ติชันฮาร์ดดิกส์มีผล (ยังไม่ต้องปิดหน้าต่าง Disk Management นะครับ)

รูปที่ 2

ผลการ Shrink Volume
หลังจากทำการลดขนาดพื้นที่พาร์ติชันแล้วเสร็จ จะได้พื้นที่ว่าง (Unallocated) ตามขนาดที่คุณได้กำหนดในขั้นตอนที่ 3 (สังเกตว่าพาร์ติชันเดิมในที่นี่ E: จะมีขนาดลดลงนะครับ โดยรูปที่ 3 ขนาดหลังลดโวลุ่ม ส่วนรูปที่ 4 ขนาดก่อนลดโวลุ่ม) ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ เช่น สร้างพาร์ติชัน (Volume) ใหม่ เป็นต้น

รูปที่ 3

รูปที่ 4

วิธีการ Extend พื้นที่ Volume บน Windows 8.1
สำหรับวิธีการขยายโวลุ่ม (หรือพาร์ติชัน) ฮาร์ดดิสก์บน Windows 8.1 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบน Start แล้วคลิก Disk Management

2. ในหน้าต่าง Disk Management คลิกขวาบนโวลุ่ม (หรือพาร์ติชัน) ที่ต้องการขยายพื้นที่แล้วเลือก Extend Volume ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 5

3. บนหน้า Extend Volume Wizard: Welcome to the Extend Volume Wizard ให้คลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 6

4. บนหน้าใน Extend Volume Wizard: Select Disk ให้เลือกดิสก์จากในช่อง Available (เลือกหลายตัวพร้อมกันได้) แล้วคลิก Add จากนั้นใส่ขนาดที่ต้องการขยาย (หน่วยเป็น MB) ในช่อง Select the amount of space in MB เสร็จแล้วคลิก Next

ทิป: ถ้าต้องการยกเลิกการเลือกดิสก์ให้คลิกเลือกดิสก์ที่ต้องการในช่อง Selected  แล้วคลิก Remove

รูปที่ 7

5. บนหน้าใน Extend Volume Wizard: Completing the Extend Volume Wizard ให้คลิก Finish เพื่อทำการขยายโวลุ่มฮาร์ดดิกส์ ซึ่งพาร์ติชันของ Disk 0 จะลดลงจาก 3 พาร์ติชันเหลือ 2 พาร์ติชัน ดังรูปที่ 6 จากนั้นปิดหน้าต่าง Disk Management เพื่อจบการทำงาน

รูปที่ 8

ผลการ Extend Volume
หลังจากทำการขยายโวลุ่มแล้วเสร็จจะขนาดของโวลุ่มจะเพิ่มขึ้นดังรูปที่ 9 (สามารถเปรียบเทียบกับรูปที่ 10 ซึ่งเป็นโวลุ่มก่อนทำการขยายพื้นที่)

รูปที่ 9

รูปที่ 10

ทั้งหมดนี้เป็น วิธีการลดและขยายขนาดโวลุ่ม (หรือพาร์ติชัน) ฮาร์ดดิสก์บน Windows 8.1 วิธีการในบทความนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ Windows Vista หรือใหม่กว่าสำหรับฝั่งลูกข่ายและ Windows Server 2008 หรือใหม่กว่า สำหรับฝั่งแม่ข่าย ครับ

แหล่งข้อมูล
TN Manage Simple Volumes

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.