ติดตั้ง .NET Framework 3.5 บน Windows Server 2012 R2

สืบเนื่องจากผมต้องการที่จะทำการติดตั้งโปรแกรมตัวหนึ่งบน Windows Server 2012 R2 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวต้องการฟีเจอร์ .NET Framework 3.5 ในการทำงาน ผมจึงทำการติดตั้งฟีเจอร์ดังกล่าวเพิ่มแบบ GUI โดยใช้เครื่องมือ Add Roles and Features Wizard ซึ่งได้พบประเด็นที่น่าสนใจและคิดว่ามีประโยชน์จึงนำมาแบ่งปันกับผู้อ่านครับ

การติดตั้ง .NET Framework 3.5 บน Windows Server 2012 R2

ประเด็นที่น่าสนใจในการติดตั้ง .NET Framework 3.5 บน Windows Server 2012 R2 แบบ GUI โดยใช้เครื่องมือ Add Roles and Features Wizard จาก Server
Manager คือ ฟีเจอร์ .NET Framework 3.5 (ซึ่งรวม .Net 2.0 และ 3.0 ) ไม่ได้รวมอยู่ในการติดตั้งของ Windows Server 2012 R2 ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องทำการกำหนดพาธที่จะใช้ติดตั้งเอง

การติดตั้ง .NET Framework 3.5 บน Windows Server 2012 R2 มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเปิด Server Manager จากไอคอนบนแถบงาน จากนั้นคลิก 2 Add roles and features จะได้หน้า Roles and Features Wizard ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. บนหน้า Before you begin คลิก Next

3. บนหน้า Select Installation Type คลิกเลือก Role-based or Feature-based Installation แล้วคลิก next

4. บนหน้า Select destination server เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจากรายชื่อใน Server pool แล้วคลิก Next

5.บนหน้า Select server roles คลิก Next

6. บนหน้า Select features คลิกเลือก .NET Framework 3.5 แล้วคลิก Next

รูปที่ 2

7. บนหน้า Confirmation installation selections ดังรูปที่ 3 ให้คลิก “Specify an alternative source path”

รูปที่ 3

8. บนหน้า Specify Alternative Source Path ป้อนพาธที่จะใช้ติดตั้ง .NET Framework 3.5 ในช่อง Path เสร็จแล้วคลิก OK

โดยสามารถใช้ได้ทั้งจากสื่อติดตั้งหรือไฟล์ Install.WIM ของ Windows Server 2012 R2 ในตัวอย่างนี้ผมใช้สื่อติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ซึ่งเป็น G:\source\sxs

รูปที่ 4

9. บนหน้า Specify Alternative Source Path คลิก Install

รูปที่ 5

10. บนหน้า Installation progress แล้วรอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ จากนั้นคลิก Close

รูปที่ 6

Tip:
สามารถติดตั้ง .NET Framework 3.5 แบบบรรทัดคำสั่งได้ดังนี้

ติดตั้ง .NET Framework 3.5 ด้วย Deployment Image Servicing and Management (DISM)
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:G:\sources\sxs

ติดตั้ง .NET Framework 3.5 ด้วย Windows PowerShell
Install-WindowsFeature NET-Framework-Core -Source G:\sources\sxs

หมายเหตุ:
1. รันคำสั่งด้วยสิทธิ์ Administrator
2. แทน G: ด้วยไดรฟ์ของสื่อติดตั้ง Windows Server 2012 R2

ตรวจสอบผลการทำงาน

หลังจากทำการติดตั้ง .NET Framework 3.5 แล้ว สามารถตรวจสอบผลการทำงานได้โดยขั้นตอนที่ 1 – 5 ของการติดตั้ง .NET Framework 3.5 บน Windows Server 2012 R2 ซึ่งบนหน้า Select features จะเห็นว่ามีการติดตั้ง .NET Framework 3.5 ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7

ข้อควรทราบ
หลังทำการติดตั้ง .NET Framework 3.5 บน Windows Server 2012 R2 เสร็จแล้ว อย่าลืมทำการรัน Windows Update และตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตให้เรียบเพื่อความปลอดภัยครับ

แหล่งอ้างอิง
Enable .NET Framework 3.5 by using Windows PowerShell
Deploy .NET Framework 3.5 by using Deployment Image Servicing and Management (DISM)

ประวัติการปรับปรุง
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
30 ธันวาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather