การตั้งค่าฟอนท์ Title สไลด์ PowerPoint ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

0

บทความนี้ มีวิธีการตั้งค่าสไตล์ฟอนท์ของข้อความภาษาอังกฤษใน Master title และ Master subtitle ของสไลด์ PowerPoint ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม Caps lock หรือกดปุ่ม Shift ระหว่างการพิมพ์ มาฝากครับ

ข้อมูลระบบ

รายละเอียดระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้

  • โปรแกรม PowerPoint 2016
  • Windows 10 Pro (Version 1803)

การตั้งค่าสไตล์ฟอนท์ Title ใน Master title และ Master subtitle สไลด์ PowerPoint

โดยทั่วไปการตั้งค่าสไตล์ฟอนท์ของข้อความ Master title หรือว่าชื่อเรื่องต้นแบบ และ Master subtitle หรือว่าชื่อเรื่องรองต้นแบบ ของสไลด์ PowerPoint มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการเปิดไฟล์สไลด์ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016 หรือทำการสร้างไฟล์สไลด์แบบ Blank Presentation หรือเลือกจาก Template ที่ต้องการ

2. คลิกเมนู View จากนั้นคลิกไอคอน Slide Master (อยู่ในกลุ่ม Master View)

3. [ทำงานในโหมด Normal view] บนหน้า Slide Master คลิกเลือก Layout ที่ต้องการจากรายการที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายมือ

4. คลิกเลือก Master title (โดยทั่วไปจะใช้ข้อความ Click to Edit Master title style) หรือ Master subtitle ของ Text Placeholder ของ Layout ที่ต้องการแก้ไขให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก Font

5. บนหน้า Font ในหัวข้อ Effects ให้คลิกเลือก All Caps เพื่อกำหนดสไตล์ฟอนท์ข้อความภาษาอังกฤษใน Master title และ Master subtitle เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ (Template บางตัวกำหนดให้ฟอนท์ Master title และ Master subtitle เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยเริ่มต้น)

ส่วนการตั้งค่าอื่น ๆ เช่น Latin text font, Font style, Size, Complex scripts font ให้ปรับแต่งตามต้องการ เสร็จแล้วคลิก OK

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ต้องการให้ข้อความภาษาอังกฤษใน Master title และ Master subtitle เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ ให้ยกเลิอกการเลือก Small Caps, All Caps และ Equalize Character Height เสร็จแล้วคลิก OK

6. ทำขั้นตอนที่ 3-5 กับ Layout อื่น ๆ จนครบถ้วนตามต้องการ

7. บนหน้าเมนู Slide Master ให้คลิก Close Master View

ผลการทำงาน

หลังจากทำการตั้งค่าสไตล์ฟอนท์ของ Master title และ Master subtitle ของ Layout เสร็จแล้ว จากนั้นเมื่อทำการสร้างสไลด์ใหม่จาก Layout ดังกล่าว (คลิกเมนู Insert > New Slide > เลือก Layout ที่ต้องการ) ถ้าหากพิมพ์ข้อความไตเติลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก PowerPoint จะทำการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้โดยอัตโนมัติ

แหล่งอ้างอิง
Change the capitalization or case of text

ประวัติการปรับปรุงบทความ
24 สิงหาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.