Windows 10 ทำงานช้าหลังติดตั้ง AutoCAD 2018

ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ทำงานช้าลงอย่างมาก ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทำการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2018 มาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานเมื่อประสบปัยหาในลักษณะดังกล่าวนี้ครับ

ระบบอ้างอิง

รายละเอียดระบบที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้

  • Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1607 (64-บิต)
  • AutoCAD 2018

ปัญหา Windows 10 ทำงานช้าหลังจากติดตั้ง AutoCAD 2018

หลังจากทำการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2018 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 จากนั้นเมื่อทำการลงชื่อเข้าระบบปรากฏว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการทำงานช้าลงอย่างชัดเจน และเมื่อทำการเปิดโปรแกรม เช่น Firefox ระบบจะทำงานช้าผิดปกติ ทั้งที่เปิดใช้โปรแกรมเพียงตัวเดียว

เมื่อทำการตรวจสอบการทำงานของ Windows ด้วย Task Manager โดยการคลิกขวา Task bar แล้วเลือก Task Manager จากนั้นคลิก More details เมื่อดูแท็บ Processes จึงพบว่า CPU มีการทำงานอยู่ที่ประมาณ 24 % ตลอดเวลา โดยมีโปรเซส Chromium host executable (32-bit) จำนวน 3 โปรเซส เป็นตัวที่ใช้งาน CPU สูงที่สุด ที่ประมาณ 21.3% รายละเอียดตามรูปด้านล่าง

สำหรับการดูชื่อไฟล์ของโปรเซส Chromium host executable (32-bit) นั้น ทำได้โดยการคลิกขวาบนโปรเซสแล้วเลือก Open file location ซึ่งจะพบว่าเป็นไฟล์ชื่อ acwebbrowser.exe

รูปด้านล่างเป็นหน้าแท็บ Performance ของ Task Manager ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวที่มีปัญหา

สาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงนั้นเกิดจากโปรเซส Chromium host executable (32-bit) ของโปรแกรม AutoCAD 2018 ที่เป็นผลมาจากการทำงานของเซอร์วิส Autodesk Desktop App ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยการคลิก Show hidden icons จากนั้นคลิกขวา Autodesk Desktop App แล้วเลือก Exit ผลปรากฏว่า CPU ทำงานลดลงเป็น 0% ทันที

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สาเหตุที่ทำให้ CPU มีการทำงานอยู่ที่ประมาณ 24 % จนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าเกิดมาจากเซอร์วิส Autodesk Desktop App ของโปรแกรม AutoCAD 2018

วิธีการแก้ไข

วิธีการแก้ไขปัญหา Windows 10 ทำงานช้าหลังจากติดตั้ง AutoCAD 2018 นั้นทำได้โดยการปิดเซอร์วิส Autodesk Desktop App (ไฟล์ acwebbrowser.exe) ไม่ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยการทำแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ปิดการทำงานของเซอร์วิส Autodesk Desktop App ตามขั้นตอนดังนี้

1. กดแป้นพิมพ์ Windows + R หรือคลิกขวาปุ่ม Start แล้วเลือก Run

2. พิมพ์ services.msc (ใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ แต่ต้องป้อนนามสกุล .msc ด้วย) ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter

ทิป: สามารถเปิด services.msc จากแถบ Quick access ของ File Explorer ได้เช่นกัน

3. บนหน้าต่าง Services ให้ดับเบิลคลิก Autodesk Desktop App service

4. บนหน้าต่าง Autodesk Desktop App service (Local Computer) ในหัวข้อ Startup type ให้เลือกเป็น “Disabled” เสร็จแล้วคลิก Apply เสร็จแล้วคลิก OK จากนั้นปิดหน้าต่าง Services

หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการหยุดการทำงานเซอร์วิส Autodesk Desktop App ในทันทีให้ทำการคลิก Stop ในหัวข้อ Service status

ขั้นตอนที่ 2 ปิด Startup ของเซอร์วิส Autodesk Desktop App ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวา Task bar แล้วเลือก Task Manager จากนั้นคลิก More details

2. บนหน้าต่าง Task Manager คลิกแท็บ Startup

3. คลิกเลือก Autodesk Desktop App จากนั้นคลิก Disable แล้วทำการเริ่มต้นการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ผลการทำงาน

หลังจากทำการปิดการทำงานและ Startup ของเซอร์วิส Autodesk Desktop App เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่มีปัญหาทำงานช้า โดยหลังทำการลงชื่อเข้าระบบ CPU จะมีการทำงานที่ระดับ 0% ตามปกติ

สรุป

ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ทำงานช้าหลังจากติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2018 เกิดจากเซอร์วิส Autodesk Desktop App ซึ่งแก้ไขได้โดยการปิดการทำงานและ Startup ของเซอร์วิสดังกล่าว

แหล่งอ้างอิง
Autodesk Knowledge Network

ประวัติการปรับปรุงบทความ
10 สิงหาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather