Monthly Archives: January, 2020

How-to Windows 10

การจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนบน Windows 10

บน Windows 10 สามารถกำหนดหรือจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออน (Logon Hours) ได้เช่นเดียวกับบนระบบ Active Directory ซึ่งบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำให้ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

How-to Windows 10

การตั้งวัน Account Expiration บน Windows 10

บน Windows 10 สามารถกำหนดวันหมดอายุบัญชี (Account expiration) ผู้ใช้ได้เช่นเดียวกับบนระบบ Active Directory ซึ่งบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำให้ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไปครับ