การตั้งวัน Account Expiration บน Windows 10

0

บน Windows 10 สามารถกำหนดวันหมดอายุบัญชี (Account expiration) ผู้ใช้ได้เช่นเดียวกับบนระบบ Active Directory ซึ่งบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำให้ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

วิธีกำหนดวัน Account expires บน Windows 10

บน Windows 10 เมื่อทำการสรัางบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยดีฟอลท์แล้วบัญชีดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุ แต่ถ้าต้องการให้บัญชีนั้นหมดอายุในวันที่กำหนดก็สามารถทำได้เช่นกัน

แต่เนื่องจาก Windows 10 ไม่มีเครื่องมือแบบ GUI สำหรับกำหนดวันหมดอายุบัญชีเหมือนบน Active Directory ดังนั้นจึงต้องทำแบบคอมมานด์ไลน์ โดยใช้คำสั่ง NET USER (ตัวพิมพ์เล็กหรือใหม่ไม่มีผลต่อการทงาน) ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ cmd ในช่อง Type here to search จากนั้นคลิกขวา Command Prompt จากผลการค้นหาแล้วเลือก Run as administrator แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (UAC) ถ้ามี

2. รันคำสั่ง NET USER โดยใช้พารามิเตอร์ /expires:date|never* ที่คอมมานด์พร้อมท์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง: กำหนดวันหมดอายุของผู้ใช้ชื่อ user1 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2563

net user user1 /expires:1/31/20

รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างการรันคำสั่งที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์

*พารามิเตอร์ /expires ใช้สำหรับกำหนดวันหมดอายุให้กับบัญชีผู้ใช้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

/expires:date|never

  • date คือวันที่ที่ต้องการให้บัญชีผู้ใช้หมดอายุ โดยใส่ข้อมูลในรูปแบบ mm/dd/yy อย่างเช่น 2/14/20 หรือ 2/14/2020
  • never คือบัญชีผู้ใช้ไม่มีวันหมดอายุ

ข้อควรทราบ
เวลาหมดอายุบัญชีเป็นเวลา 12.00 AM (เริ่มเข้าวันที่ที่กำหนด) ของวันที่กำหนด ดังนั้นถ้าต้องการให้บัญชีใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 จะต้องตั้งวันหมดอายุเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการทำงาน

วิธีการตรวจสอบวันหมดอายุบัญชีผู้ใช้บน Windows 10 ทำได้โดยการรันคำสั่ง net user user_name เมื่อ user_name คือชื่อผู้ใช้ จากคอมมานด์พร้อมท์

รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างผลการรันคำสั่ง net user user1 ก่อนทำการกำหนดวันหมดอายุ

ส่วนรูปด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างผลการรันคำสั่ง net user user1 หลังการกำหนดวันหมดอายุเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลระบบ
ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้ มีรายละเอียดดังนี้

  • Windows 10 Enterprise เวอร์ชัน 1909 (19H2 หรือ November 2019 Update)
  • ลงชื่อเข้าระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ (Administrators) ของ Windows 10 (ในกรณีที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนหน้า UAC)

ประวัติการปรับปรุงบทความ
17 มกราคม 2563 : แก้ไขคำผิด
16 มกราคม 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.