จัดการ Office 365 ด้วย PowerShell ตอนที่ 2: สร้าง User account

0

การจัดการ Office 365 ด้วย PowerShell ตอนที่ 2 จะโฟกัสไปที่การสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 จาก PowerShell ซึ่งเนื้อหาจะต่อเนื่องจาก ตอนที่ 1

ข้อมูลที่ต้องใช้
การสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 จาก PowerShell ต้องใช้รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2 โดยรหัสประเทศไทยคือ TH สำหรับรหัสประเทศทั้งหมดดูได้จากเว็บไซต์ ISO 3166-1 alpha-2 country code

การสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 จาก PowerShell

ก่อนที่จะสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 จาก PowerShell ได้จะต้องทำการเชื่อมต่อ PowerShell เข้ากับ Office 365 ตามขั้นตอนใน ตอนที่ 1 จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชื่อ Licensing plan

การมอบหมาย licensing ให้แก่ผู้ใช้ Office 365 นั้นสามารถทำในขั้นตอนการสร้างบัญชีหรือจะทำในตอนหลังก็ได้ สำหรับการดูชื่อแผน licensing นั้นทำได้โดยการคำสั่ง Get-MsolAccountSku จาก PowerShell

รูปด้านล่างเป็นผลการรันคำสั่ง Get-MsolAccountSku

ชื่อแผน licensing ของ Office 365 สำหรับสถานศึกษา
prefix_name:STANDARDWOFFPACK_IW_FACULTY = Office 365 A1 Plus for faculty
prefix_name:STANDARDWOFFPACK_FACULTY = Office 365 A1 for faculty
prefix_name:STANDARDWOFFPACK_IW_STUDENT = Office 365 A1 Plus for student
prefix_name:STANDARDWOFFPACK_STUDENT = Office 365 A1 for student

หมายเหตุ: prefix_name คือชื่อเฉพาะของแต่ละองค์กร

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 จาก PowerShell

การสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 จาก PowerShell จะใช้คำสั่ง New-MsolUser ซึ่งมีไวยากรณ์ ดังนี้

New-MsolUser -DisplayName <display name> -FirstName <first name> -LastName <last name> -UserPrincipalName <sign-in name> -UsageLocation <ISO 3166-1 alpha-2 country code> -LicenseAssignment <licensing plan name> -Password <Password>

ตัวอย่างที่ 1: สร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 ชื่อ Test Powershell 1 ชื่อผู้ใช้ testpws มอบหมายไลเซนส์ Office 365 A1 Plus for student และกำหนดรหัสผ่านชั่วคราวเป็น Std@6320 โดยผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรก

คำสั่งที่ใช้จะเป็นดังนี้

New-MsolUser -DisplayName “Test Powershell 1” -FirstName Test -LastName “Powershell 1” -UserPrincipalName [email protected] -UsageLocation TH -LicenseAssignment prefix_name:STANDARDWOFFPACK_IW_STUDENT -Password Std@6320

รูปด้านล่างเป็นผลการรันคำสั่ง

หมายเหตุ:

1. พารามิเตอร์ -ForceChangePassword ค่าดีฟอลท์เป็น $true กำหนดให้ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรก
2. พารามิเตอร์ -StrongPasswordRequired ค่าดีฟอลท์เป็น $true กำหนดให้ใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง คือ มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัว มีตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว มีอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว และต้องไม่มีชื่อผู้ใช้
3. กรณีไม่ใส่ -Password เพื่อกำหนดรหัสผ่าน ระบบจะกำหนดรหัสผ่าน(สุ่ม)ให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขการมอบหมาย Licensing plan

การแก้ไขการมอบหมายไลเซนส์จะใช้คำสั่ง Set-MsolUserLicense โดยมี 2 แบบ คือ การมอบหมายไลเซนส์เพิ่ม และการลบหรือยกเลิกการมอบหมายไลเซนส์

3.1 การมอบหมายไลเซนส์เพิ่ม
การมอบหมายไลเซนส์ Office 365 เพิ่ม มีไวยากรณ์ ดังนี้

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName <sign-in name> -AddLicenses “<AccountSkuId>”

ตัวอย่างที่ 2: มอบหมายไลเซนส์ Office 365 A1 for student เพิ่มให้แก่ [email protected] คำสั่งที่ใช้ คือ

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName [email protected] -AddLicenses “prefix_name:STANDARDWOFFPACK_STUDENT”

3.2 การลบหรือยกเลิกการมอบหมายไลเซนส์
การลบหรือยกเลิกการมอบหมายไลเซนส์ Office 365 มีไวยากรณ์ ดังนี้

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName <sign-in name> -RemoveLicenses “<AccountSkuId>”

ตัวอย่างที่ 3: ลบการหมายไลเซนส์ Office 365 A1 Plus for faculty จากผู้ใช้ชื่อ [email protected] คำสั่งที่ใช้ คือ

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName [email protected] -RemoveLicenses “prefix_name:STANDARDWOFFPACK_IW_FACULTY”

การตรวจสอบการมอบหมายไลเซนส์

การตรวจสอบการมอบหมายไลเซนส์ทำได้โดยการใช้คำสั่ง Get-MsolUser ดังนี้

(Get-MsolUser -UserPrincipalName <sign-in name>).Licenses.ServiceStatus

ตัวอย่างที่ 4: การตรวจสอบการมอบหมายไลเซนส์ผู้ใช้ชื่อ [email protected] คำสั่งที่ใช้ คือ

(Get-MsolUser -UserPrincipalName [email protected]).Licenses.ServiceStatus

รูปด้านล่างเป็นผลการรันคำสั่ง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
New-MsolUser
Office 365 Education
Set-MsolUserLicense
Education SKU reference

ประวัติการปรับปรุงบทความ

3 กันยายน 2563 : แก้ไขคำผิด ปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มรูปประกอบ

2 กันยายน 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.