การสร้าง SRV Record สำหรับ KMS Host ใน DNS Server

โพสต์นี้เป็นการสาธิตการสร้าง SRV Record สำหรับ KMS Host ใน DNS Server ซึ่งรันอยู่บน Windows Server 2012 R2 เพื่อทำการเผยแพร่ (Publish) บริการให้กับเครื่องลูกข่าย Windows 10 ซึ่งทำให้เครื่องลูกข่ายสามารถแอคติเวต (Activate) ผ่าน KMS Host โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลระบบ

เพื่อความเข้าใจตรงกัน – ด้านล่างเป็นข้อมูลระบบที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้ครับ

  1. KMS Host รันอยู่บน Windows 10 (Version 1709) Professional
  2. DNS Server รันอยู่บน Windows Server 2012 R2
  3. ทั้งเครื่อง KMS Host และ DNS Server เป็นสมาชิกของโดเมนเดียวกัน
  4. การจัดการ DNS Server ต้องใช้สิทธิ์ระบบ Domain Admin

ขั้นตอนการสร้าง SRV Record สำหรับ KMS Host ใน DNS Server

การสร้าง SRV Record สำหรับ KMS Host ใน DNS Server มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด DNS Manager จากนั้นคลิกขยาย Forward Lookup Zones

2. ภายใต้ Forward Lookup Zones ให้คลิกขวาบนชื่อโซนที่ต้องการเพิ่ม KMS Host เช่น youcompany.com จากนั้นเลือก Other New Records

3. บนหน้า Resource Record Type ในหัวข้อ Select a resource record type ให้เลือก Service Location (SRV) เสร็จแล้วคลิก Create record

4. บนหน้า New Resource Record ให้ป้อนข้อมูลตามด้านล่าง เสร็จแล้วคลิก OK

Service ป้อน _VLMCS
Protocol ป้อน _tcp
Priority ป้อน 0
Weight ป้อน 0
Port number ป้อน 1688
Host offering this service ป้อนชื่อเครื่อง KMS Host ตัวอย่าง kmshost.youcompany.com

5. ปิดหน้าต่าง DNS Manager

การตั้งค่า Priority และ Weight

การสร้าง SRV Record สำหรับ KMS Host ใน DNS Server เราจะต้องทำการป้อนค่า Priority และ Weight ซึ่งค่าเริ่มต้นจะกำหนดมาให้เป็น 0 ทั้งสองตัว ในกรณีที่มี KMS Host เพียงตัวเดียว เราสามารถใช้ค่าเริ่มต้นที่กำหนดมาให้โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน แต่ในกรณีที่มี KMS Host หลายตัว ให้ตั้งค่าโดยพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้

Priority เป็นค่าที่ใช้กำหนดลำดับความสำคัญของ KMS Host โดยตัวที่มีค่า Priority น้อยที่สุดจะมีความสำคัญสูงสุด โดยเครื่องลูกข่ายจะพยายามทำการแอคติเวตกับ KMS Host ที่มีค่า Priority น้อยที่สุดเป็นลำดับแรก ถ้าหาก KMS Host มีค่า Priority เท่ากันมันจะพยายามทำการแอคติเวตกับ KMS Host ที่มีค่า Weight ต่ำกว่าเป็นลำดับแรก

Priority รับการตั้งค่าในช่วง 0-65535 (16 bit unsigned integer)

Weight เป็นกลไกการทำ Server selection หรือ Load balancing เช่นเดียวกับ Priority คือ ตัวที่มีค่า Weight น้อยที่สุดจะมีความสำคัญสูงสุด ในกรณีไม่มีการทำ Load balancing จะตั้งค่าเป็น 0 (ค่าเริ่มต้น)

Weight รับการตั้งค่าในช่วง 0-65535 (16 bit unsigned integer)

ผลการทำงาน

หลังจากทำการสร้างเรคคอร์ด Service Location (SRV) ของ KMS Host เสร็จ DNS Server จะทำการเก็บเรคคอร์ด KMS Host ไว้ใน DNS Server>Forward Lookup Zones>Forward Lookup Zones (เช่น it.youcompany.com)>_tcp

ทดสอบการทำงาน

วิธีทดสอบการทำงานของ KMS Host ทำได้โดยการทดลองทำการแอคติเวต Windows 10 โดยการรับคำสั่ง cscript slmgr.vbs /ato จากคอมมานด์พร้อมท์ (ต้องเปิดคอมมานด์พร้อมท์ด้วยสิทธิ์ Admin) หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะสามารถทำการแอคติเวต Windows 10 ได้สำเร็จ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft: Deploying KMS Activation
RFC2782

ประวัติการปรับปรุง
24 พฤษภาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather